Ochrana osobních údajů

(privacy policy)

obchodní značky VALEN&MASAR
obchodní společnosti Global Trade Systems s.r.o.
se sídlem Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4
identifikační číslo: 291 29 010
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 202431
(dále jen „VALEN&MASAR“ nebo „Global Trade Systems s.r.o.“)
pro oblasti uzavírání kupních smluv a smluv o dílo na základě nabídky produktů prezentovaných na internetové adrese https://valenmasar.cz

Tím, že návštěvník internetových stránek https://valenmasar.cz prochází jejich webové rozhraní, kontaktuje VALEN&MASAR prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonu e-mailové komunikace, sociálních médií, nebo poskytne VALEN&MASAR jakýkoli druh osobních údajů, nakládá Global Trade Systems s.r.o. s takto poskytnutými osobními údaji v souladu s níže uvedenými zásadami. Z tohoto důvodu uvádí společnost Global Trade Systems s.r.o. pro všechny poskytovatele osobních údajů informace uvedené níže.

1. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů spravovaných pod obchodí značkou VALEN&MASAR je společnost Global Trade Systems s.r.o., se sídlem Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4, identifikační číslo: 291 29 010, e-mail: hello@valenmasar.cz (dále jen „Správce“).

V jakých situacích zpracovává VALEN&MASAR osobní údaje?

 1. Zpracování osobních údajů SE SOUHLASEM poskytovatele-zákazníka

  Právní titul: Souhlas.

  O udělení souhlasu poskytovatele osobních údajů požádá VALEN&MASAR pouze v případě, kdy vůči poskytovateli osobních údajů bude činit jakýkoli neadresný druh obecné marketingové nabídky nebo obecného obchodního sdělení.

  Takový souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání marketingových nabídek a obchodních sdělení, může poskytovatel osobních údajů kdykoliv odvolat písemnou formou zaslanou na adresu Správce nebo elektronickou formou zaslanou na e-mail: hello@valenmasar.cz

 1. Zpracování osobních údajů BEZ SOUHLASU poskytovatele-zákazníka

  Bez souhlasu poskytovatele osobních údajů zpracovává VALEN&MASAR osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

  1. Právní titul: Plnění smlouvy.
   Účel:
   – realizace uzavřené smlouvy, včetně poskytování plnění a související komunikace

  2. Právní titul: Provedení opatření před uzavřením smlouvy provedených na žádost.
   Účel:
   – poskytování informací na žádost poskytovatele osobních údajů o podmínkách uzavření smlouvy, dostupnosti služeb, podmínkách služeb, apod.
  3. Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.
   Účel:
   – vymáhání pohledávek Správce vůči zákazníkovi;
   – přímo směřované obchodní nabídky, na základě požadavků zákazníků spočívající v nabídce relevantních produktů a služeb poskytovaných VALEN&MASAR před uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s plněním smlouvy, nebo v souvislosti s registrací zákazníka.
  4. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.
   Účel:
   – poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona; např. vedení účetnictví, plnění daňových povinností.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

Podle druhu právního titulu zpracovává VALEN&MASAR následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození);
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa);
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo, v případě zákazníka podnikatele;
 • kontakty na sociálních sítích;
 • IP adresa přistupujícího zařízení (a z ní odvozená poloha);
 • identifikace a technické parametry zařízení;
 • údaje o chování na webu;
 • údaje o poskytnutých produktech nebo službách;
 • údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);
 • platební údaje (např. údaje ze zaplacených objednávek, služeb, apod.);

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ TYTO INFORMACE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje zpracovávané Správcem pocházejí výhradně od poskytovatele osobních údajů, tedy údaje, které zákazník poskytnul např. v souvislosti s uzavřením smlouvy, jejím předmětem, nebo je zákazní se souhlasem sdělil pro účely marketingových nabídek nebo obchodních sdělení. Správce může obdržet osobní údaje zákazníka, pokud takovými osobními údaji dosud nedisponuje, také od jiné osoby, avšak vždy pouze v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy, nebo se souhlasem poskytovatele, který udělil osobě předávající osobní údaje zákazníka souhlas.

4. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje předává VALEN&MASAR v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • smluvním partnerům, které VALEN&MASAR potřebuje pro běžné fungování a realizaci smluvního vztahu, a to:
  • dodavatelům informačních technologií, pomocí kterých provozuje Správce internetové stránky nebo vykonává svoji činnost. Za dodržování povinností ochrany osobních údajů těchto osob odpovídá Správce.
  • poskytovatelům účetních a daňových služeb pro plnění zákonných povinností;
  • poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb (dopravce), avšak pouze v rozsahu jména a příjmení, doručovací adresy, tel. číslo, na kterém může dopravce zákazníka kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně vymazat;
  • v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) využívá Správce k jejich rozesílání online služby MailChimp. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu, za což Správce plně odpovídá.
 • jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Správce (např. soudům, Policii ČR atp.).

5. JAK DLOUHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje VALEN&MASAR zpracovává po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

VALEN&MASAR upozorňuje, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností VALEN&MASAR, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů budou zpracovávány bez ohledu na udělený souhlas nebo odvolání souhlasu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů nejméně 10 let).

6. PRÁVA POSKYTOVATELE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník, jako poskytovatel osobních údajů, má následující práva:

 • Právo na přístup – oprávnění požádat Správce o přístup k osobním údajům, které o zákazníkovi Správce zpracovává, zejména v rozsahu:
  • jaké jsou konkrétní účely zpracování poskytnutých osobních údajů;
  • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů;
  • kdo, kromě Správce, jsou příjemci osobních údajů;
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje u Správce uloženy;
  • zda má zákazník právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od zákazníka.
 • Právo na opravu – oprávnění zákazníka požádat Správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů
 • Právo na výmaz – oprávnění zákazníka požádat Správce, aby vymazal osobní údaje (pokud tak již Správce neučinil sám), pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. byl odvolán souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo byla vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • Právo na omezení zpracování – právo zákazníka požádat Správce, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. zákazník popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování osobních údajů je protiprávní, ale zákazník odmítl výmaz těchto údajů a místo toho byla učiněna žádost o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Byla vznesena námitka proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR má zákazník právo získat osobní údaje, které se zákazníka týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má zákazník právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas dán, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – právo zákazníka podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

7. Soubory COOKIE

Některé stránky webového rozhraní obchodu používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník navštíví webové rozhraní. Soubory cookies jsou používány za účelem, nabízení v budoucnu lépe přizpůsobených možností díky tomu, že jsou rozpoznány a zapamatovány konkrétní preference návštěvníka při prohlížení.

Cookies slouží k několika účelům. Na internetových stránkách VALEN&MASAR jsou používány tyto cookies:

 • Technická cookies (nezbytná): pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
 • Preferenční (funkční) cookies: umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region. V takovém případě je heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně zpříjemní a ulehčí návštěvu internetové stránky.
 • Statistické a marketingové (analytické) cookies: pomáhají majiteli internetových stránek, aby porozuměl, jak návštěvníci jeho internetové stránky používají. Anonymně sbírají a sdělují informace. Analytické cookies na webovém rozhraní obchodu jsou shromažďovány prostřednictvím služby digitálního marketingu a skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu návštěvníkovi, resp. konkrétní osobě. Společnost VALEN&MASAR z cookies nedokáže zjistit, jak se konkrétní uživatel na webovém rozhraní obchodu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.). Poznatky z těchto cookies používá VALEN&MASAR i pro reklamní účely, kdy na základě těchto údajů může zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k návštěvníkovi považuje za relevantní.

Návštěvník internetových stránek VALEN&MASAR může mít kontrolu nad tím, jaké cookies jsou zpracovávány. K tomuto může návštěvník použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Nebo může návštěvník používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však návštěvník zakáže i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožní tím fungování některým funkcím. Vypnutím analytických cookies zobrazování marketingových nabídek návštěvník nezabrání, jen pro něj budou méně relevantní.

Pokud návštěvník/kupující bude používat internetové stránky VALEN&MASAR, a neučiní výše popsaná opatření, souhlasí s používáním souborů cookies ze strany VALEN&MASAR.